User Tools

Site Tools


odvody

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
odvody [2013/09/22 11:17]
signumbelli1914
odvody [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
-====== ​Odvody ​======+====== ​Systém povolávání a doplňování ​======
  
 Všeobecná povinná vojenská služba byla v Rakousku-Uhersku zavedena roku 1868. Týkala se veškeré mužské populace ve věku 19--42 let. Všeobecná povinná vojenská služba byla v Rakousku-Uhersku zavedena roku 1868. Týkala se veškeré mužské populace ve věku 19--42 let.
  
-Před odvodní komise se každým rokem dostavilo z Předlitavska necelých 500 000 mužů. Z nich bylo odvedeno (označeno za schopné vojenské služby) průměrně okolo 150 000 mužů. Z nich zhruba 60 000 bylo zařazeno do prezenční služby a zbylých 90 000 do náhradní zálohy. Roční kontingenty pro prezenční službu byly v porovnání s ostatními mocnostmi nízké, a to ze dvou důvodů: +Před odvodní komise se každým rokem dostavilo z Předlitavska necelých 500 000 mužů. Z nich bylo odvedeno (označeno za schopné vojenské služby) průměrně okolo 150 000 mužů((Podle Prit Bruttar: Collision of Empires, str. 70, bylo v RU každoročně vycvičeno 0,29 % populace (což sedí k tomuto číslu), kdežto ve Francii 0,75 %, v Německu 0,49 % a v Rusku 0,35 %.)). Z nich zhruba 60 000 bylo zařazeno do prezenční služby a zbylých 90 000 do náhradní zálohy. Roční kontingenty pro prezenční službu byly v porovnání s ostatními mocnostmi nízké, a to ze dvou důvodů:
   * byly stanovovány vždy na 10 let dopředu v rámci prodlužování rakousko-uherského vyrovnání a nutnost souhlasu ze strany uherských politiků se stávala jejich nejsilnější zbraní při jednáních o podmínkách prodloužení vyrovnání   * byly stanovovány vždy na 10 let dopředu v rámci prodlužování rakousko-uherského vyrovnání a nutnost souhlasu ze strany uherských politiků se stávala jejich nejsilnější zbraní při jednáních o podmínkách prodloužení vyrovnání
- 
   * rakousko-uherská monarchie trpěla chronickým nedostatkem finančních prostředků na armádu.   * rakousko-uherská monarchie trpěla chronickým nedostatkem finančních prostředků na armádu.
 +
 +Podle branného zákona z roku 1889 byl počet zařazených do armády každého roku omezen na cca 103 000 mužů pro společnou armádu a 31 000 pro Landwehr a honvéd((Prit Buttar: Collision of Empires, str. 70.)).
  
 Do roku 1914 vzrostl počet mužů v Předlitavsku zařazených do prezenční služby postupně na 115 000. Do roku 1914 vzrostl počet mužů v Předlitavsku zařazených do prezenční služby postupně na 115 000.
 +
 +Všechny jednotky rakousko-uherské armády byly doplňovány na teritoriálním základě, tedy každá jednotka rakousko-uherské armády měla určen doplňovací obvod skládající se z několika sousedících politických okresů (s výjimkou speciálních a některých technických jednotek, které se doplňovaly z celého území státu). Důstojníci byli běžně zařazováni k jednotce mimo svou domovskou oblast, což však platí tím více, čím vyšší byla důsltojnická hodnost -- zatímco vysoký důstojník mohl sloužit u libovolné jednotky a během své kariéry ji několikrát změnil, nižší důstojníci (a obzvláště záložní důstojníci) zpravidla sloužili u své vlastní jednotky nebo aspoň u jednotky tvořené vojáky stejné národnosti.
 +
 +[[jednotky_mapy|Mapy doplňovacích obvodů]]
 +\\
 +[[http://​velka.valka.cz/​mista-jednotky.php|Vyhledávání jednotek podle obce]]
odvody.1379841474.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)