User Tools

Site Tools


civilni_ztraty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
civilni_ztraty [2014/08/02 11:08]
signumbelli1914
civilni_ztraty [2015/01/08 22:20]
signumbelli1914 [Demografický obraz zemí Koruny české]
Line 10: Line 10:
  
 //Zdroj: Martin Gilbert: První světová válka, úplná historie, BB/art, 2005, ISBN 80-7341-563-1,​ strana 346// //Zdroj: Martin Gilbert: První světová válka, úplná historie, BB/art, 2005, ISBN 80-7341-563-1,​ strana 346//
 +
 +====== Demografický obraz zemí Koruny české ======
 +
 +[[http://​www.czso.cz/​csu/​redakce.nsf/​i/​demograficky_obraz_zemi_koruny_ceske_za_prvni_svetove_valky_v_publikaci_csu|Demografický obraz zemí Koruny české za první světové války v publikaci ČSÚ]]
 +[[http://​www.czso.cz/​csu/​2005edicniplan.nsf/​p/​4016-05|Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918]]
 +
civilni_ztraty.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)