User Tools

Site Tools


civilni_ztraty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
civilni_ztraty [2014/08/02 11:08]
signumbelli1914
civilni_ztraty [2015/01/08 22:20]
signumbelli1914
Line 10: Line 10:
  
 //Zdroj: Martin Gilbert: První světová válka, úplná historie, BB/art, 2005, ISBN 80-7341-563-1,​ strana 346// //Zdroj: Martin Gilbert: První světová válka, úplná historie, BB/art, 2005, ISBN 80-7341-563-1,​ strana 346//
 +
 +====== Demografický obraz zemí Koruny české ======
 +
 +[[http://​www.czso.cz/​csu/​redakce.nsf/​i/​demograficky_obraz_zemi_koruny_ceske_za_prvni_svetove_valky_v_publikaci_csu|Demografický obraz zemí Koruny české za první světové války v publikaci ČSÚ]]
 +
 +[[http://​www.czso.cz/​csu/​2005edicniplan.nsf/​p/​4016-05|Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918]]
 +
civilni_ztraty.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)