User Tools

Site Tools


politicka_sprava

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
politicka_sprava [2014/05/10 19:29]
signumbelli1914 [Prameny]
politicka_sprava [2019/06/22 15:10] (current)
Line 92: Line 92:
  
 ===== Mapy ===== ===== Mapy =====
-Odkaz na atlas bankovnćh okresů (z r. 1885) -- ty se skládali ​z politických okresů (v předlitavsku,​ v zalitavsku se skládali z žup):\\+Odkaz na atlas bankovnćh okresů (z r. 1885) -- ty se skládaly ​z politických okresů (v předlitavsku,​ v zalitavsku se skládali z žup):\\
 [[http://​aleph.vkol.cz/​F/?​func=find-b&​local_base=svk01&​find_code=wlc&​request=V%20175.920&​adjacent=Y#​.Usaiw_TuKHh]] [[http://​aleph.vkol.cz/​F/?​func=find-b&​local_base=svk01&​find_code=wlc&​request=V%20175.920&​adjacent=Y#​.Usaiw_TuKHh]]
  
Line 102: Line 102:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
 Hledíková Z., Janák J., Dobeš J.: Dějiny správa v Českých zemích od počátků státu po současnost,​ NLN 2007\\ Hledíková Z., Janák J., Dobeš J.: Dějiny správa v Českých zemích od počátků státu po současnost,​ NLN 2007\\
 +Vojenské dějiny Československa,​ II. díl, Naše vojsko, Praha 1986\\
 [[http://​is.muni.cz/​do/​1499/​el/​estud/​praf/​ps09/​dlibrary/​web/​rs.html|Virtuální knihovna právních předpisů, Říšská sbírka zákonů]]:​\\ [[http://​is.muni.cz/​do/​1499/​el/​estud/​praf/​ps09/​dlibrary/​web/​rs.html|Virtuální knihovna právních předpisů, Říšská sbírka zákonů]]:​\\
   * branné zákony rakouský a uherský z roku 1912   * branné zákony rakouský a uherský z roku 1912
politicka_sprava.1399742988.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)