User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Table of Contents

Doplňování jednotek v poli

Po odchodu mobilizovaných útvarů do pole zůstalo z každého z nich v místě mírové posádky náhradní těleso (doplňovací velitelství), které mělo za úkol organizovat odesílání doplňků ke své jednotce na frontě. K pluku byly vysílány pochodové prapory (Marschbatallion), k samostatným praporům pochodové roty (Marschkompanie).

Každá série pochodových formací čítala 220 000 až 280 000 mužů1). Muži zařazení do pochodových formací prodělávali 8-týdenní výcvik, který už od zimy 1914/1915 probíhal kvůli nedostatku vybavení bez ostrých střeleb a puška byla vojákům přidělena až těsně před odchodem na frontu. Od června 1915 bylo stanoveno, že druhé 4 týdny výcviku mají probíhat nikoliv v sídle doplňovacího útvaru, ale už v zázemí fronty, kde byli k dispozici zkušenější důstojníci. Od podzimu 1915 pak byl výcvik protažen na 12 týdnů – 8 týdnů v sídle doplňovacího útvaru a 4 týdny v zázemí fronty.2) Tento model se však dařilo udržovat pouze v obdobích statických bojů a malých ztrát. V roce 1915 bylo v průměru 54 % důstojníků a 20-40 % mužstva pochodových formací tvořeno muži, kteří již dříve na frontě byli.3)

Pochodové prapory byly od počátku války vysílány v intervalu 4 týdnů. Vzhledem k nedostatku dalších náhradníků a dostatečnému početnímu stavu jednotek bylo rozhodnuto od počátku roku 1916 prodloužit ho na 6 týdnů (tím se teoreticky ušetřily 3 pochodové prapory za rok)4), nicméně po Brusilovově ofenzivě musel být interval opět zkrácen na 4 týdny5).

Po překonání této krize a v souvislosti s nedostatkem dalších lidských zdrojů monarchie bylo v roce 1917 přistoupeno ke změnám v systému doplňování: pochodové formace byly (po 12 týdnech výcviku) vysílány od doplňovacích velitelství do výcvikových táborů v zázemí fronty, kde vojáci prodělali dalších 10 týdnů výcviku, než byli považování za schopné služby na frontě. Jednotka na frontě však z výcvikových táborů každý měsíc dostala přesně tolik mužů, o kolik během daného období přišla, takže měla být udržována stále na svých tabulkových početních stavech; díky tomu už nedocházelo k tomu, že by síla jednotek na frontě v klidných obdobích rostla nad předepsaný početní stav, a zároveň ve výcvikových táborech vznikala dostatečná “zásobárna” vojáků pro případné doplnění nárazových ztrát. Početní stav každé setniny pochodových praporů vysílaných z domovských posádek byl od června 1917 omezen na 100 mužů.6)

V roce 1918 byl systém opět upraven tak, že doplňovací velitelství opět vysílalo jeden pochodový prapor měsíčně, ovšem s výrazně sníženým početním stavem (namísto 250 000 mužů, kteří tvořili jednu skupinu pochodových praporů dosud, bylo takto měsíčně nyní odesíláno jen 100 000 mužů).

Formování pochodových formací začalo bezprostředně po odchodu jednotek do války v srpnu 1914. (k vytváření dalších pochodových formací vyzývá Ministerstvo války již 13.8.1914). Data vysílání pochodových formací některých jednotek ukazuje následující tabulka:

POZOR: Tabulka trpí tím, že u pěších pluků byly I. pochodové prapory odeslány už v srpnu, před zahájením bojů, a tvořily pochodové brigády, bojující na počátku bojů samostatně (než byly zpravidla v září rozděleny do svých mateřských pluků), kdežto u zeměbraneckých pluků nic takového nebylo a I. pochodové prapory šly na frontu až v září, aby doplňovaly ztráty svých jednotek. Než v květnu 1916 došlo ke sjednocení7), pořadové číslo IR (a také HIR) je tak o jedno vyšší než pořadové číslo LIR; v tabulce jsou tedy uvedeny vždy X-té pochodové prapory LIR společně s (X-1)-tými prapory IR.

I. pochodové prapory (srpen 1914)

Pochodové prapory pluků společné armády (a honvédu) byly vyslány do pole ještě před započetím samotných bojů a nebyly použity k doplnění svých mateřských těles, nýbrž zformovány do samostatných, tzv. pochodových brigád (ta byla tvořena pochodovými prapory několika různých pluků), které byly z valné většiny po krátké době nasazení na frontě rozpuštěny (zbytky I. pochodových praporů byly poté zařazeny do svých mateřských jednotek).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 8 87 19.9.19148)Od konce srpna bojoval jako součást 4. MaBrig.
IR 28 21.9.19149)Od konce srpna bojoval jako součást MaIR 27, 14 MaBrig. v sestavě 3. armády10)
IR 49 350 19.9.191411)Od konce srpna bojoval jako součást 4. MaBrig.
IR 81 427 19.9.191412)Od konce srpna bojoval jako součást 4. pochodové brigády
IR 99 493 19.9.191413)Od konce srpna bojoval jako součást 4. MaBrig.
TKJR 1 26.8.14)
TKJR 3 24.8.15)

II. pochodové prapory (září 1914)

Původní orientační termín připravenosti k odchodu stanoven jako “ne dříve než 2.9.1914”16), reálný termín poté ??? (u pluků spadajících pod 5. armádu, která utrpěla velké ztráty v prvním tažení do Srbska, bylo odeslání pochodových praporů uspíšeno a došlo k němu už před koncem srpna17)). Ačkoliv se původně počítalo, že u pluků, které mají odloučený prapor na srbském bojišti bude jedna setnina pochodového praporu směřovat k němu18), nakonec bylo pro velké ztráty úvodních bojů na východním bojišti rozhodnuto, že celý pochodový prapor půjde k pluku a odloučené prapory nedostaly žádné doplňky19). Náhradní MGA byly vyslány jen k IR na ruském bojišti (74 ze 106 pluků společné armády), resp. jen k LIR ze sborových oblasti Krakov, Przemyśl, Lvov, Graz, Innsbruck a všem (32) HIR20). II. pochodové prapory se stavěly jen u asi 8 (ze 40) LIR.21)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 8 cca 50022) cca 27.9.191423)
IR 17 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD24)
IR 18 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD25)
IR 21 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD26)
IR 28 23.9.191427) 29.9.191428)V Praze existuje jeho deník
IR 36 tvořen již náhradními záložníky29); 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD30)
IR 42 před 28.8.191431)
IR 74 před 28.8.191432)
IR 81 25.-28.9.191433)
IR 92 před 28.8.191434)
IR 94 před 28.8.191435)
IR 97 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD36)
IR 98 19.10. dosud nedorazil k 10. LITD37)
IR 99 955 27.9.191438)
TKJR 1 23.9.191439)
TKJR 3 28.9.40)
bhIR 2 před 10.10.191441)
FJB 2 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD42)
FJB 12 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD43)
FJB 9 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD44)
FJB 20 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD45)
I. pochodové prapory
LIR 3 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD46)
LIR 4 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD47)
LIR 13 721 2.9.191417.9.191448)
LIR 28 před 8.9.191449)

III. pochodové prapory (říjen 1914)

Původní orientační termín připravenosti k odchodu stanoven jako “ne dříve než 12.9.1914”, mělo jich však být postaveno jen 44 (ze 106 pluků společné armády), resp. 28 (ze 40 pluků zeměbrany)!50) Které nakonec byly a které ne??? Proto v říjnu odešly do pole pochodové formace v celkové síle odpovídající zhruba polovině běžného počtu51), z toho na ruské bojiště možná jen 20 praporů společné armády a 17 praporů zeměbrany52), což by byla jen necelá 1/3 kompletního počtu. Ani III. pochodové prapory pluků nasazených na východní frontě neměly posílat žádnou setninu k odloučeným praporům zařazeným do 6. armády53).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 5 ???+MGA ca 19.10.191454)
IR 8 cca 100055) 13.11.191456)
IR 25 ???+MGA ca 19.10.191457)
IR 26 ca 19.10.191458)
IR 28 29.9.191459)
IR 31 ca 19.10.1914(1 Komp)60)
IR 36 přelom září a října tvořen “kde se co dalo”61)
IR 48 ca 19.10.191462)
IR 49nebyl vypraven63)
IR 60 ca 19.10.191464)
IR 65 ca 19.10.191465)
IR 72 ca 19.10.1914(1 Komp)66)
IR 81nebyl vypraven67)
IR 87 19.10. dosud nedorazil k 28. ITD68)
IR 99 30.10.191469)
IV/IR 3 29.10.191470)
TKJR 1 28.9.191471)
TKJR 3 28.9.72) 1200 mužů TKJR 3 a 4 neschopných použití v poli73)
TKJR 4 1200 mužů TKJR 3 a 4 neschopných použití v poli74)
FJB 11 ca 19.10.191475)
FJB 19 ca 19.10.191476)
FJB 29 ca 19.10.191477)
FJB 32 ca 19.10.191478)
bh FJB 6 důst., 720 mužů zcela nevycvičení, především ve střelbě 79)
II. pochodové prapory
LIR 2 před 19.10.80)
LIR 3nebyl vypraven?81)
LIR 4nebyl vypraven?82)
LIR 9 28.9.83)
LIR 10 1.10.84)
LIR 11nebyl vypraven?85)
LIR 13nebyl vypraven?86)
LIR 19nebyl vypraven?87)
LIR 21nebyl vypraven?88)
LIR 26 před 19.10.89)
LIR 27 před 19.10.90)
LIR 28 29.9.191491)
LIR 30 30.9.92)
LIR 35nebyl vypraven?93)

IV. pochodové prapory (listopad 1914)

Původně měly být připraveny k odchodu k 10.10.1914.94) AOK vydalo rozkaz k jejich odjezdu ke 3. armádě 21.10., ke 4. armádě 24.10., k 1. armádě 25.10.95) Skládaly se už (i) z předčasně odvedených mužů odvodního ročníku 1914.96) U pluků, které měly odloučený prapor na balkánském bojišti, měla být konečně odeslána jedna pochodová setnina k němu97); později bylo rozhodnuto, že tyto pluky postaví (nad rámec běžných 4 setnin pochodového praporu) ještě 5. pochodovou setninu, která bude odeslána na balkánské bojiště a má být připravena k odchodu k 20.10.98). Všechny pluky, které měly po zformování IV. pochodových praporů ještě přebytek mužstva (odvodního ročníku 1914 a uzdravených), měly postavit 5. a případně 6. pochodové setniny IV. pochodového praporu, které měly být připraveny k odchodu k 1.11.191499). Tam, kde by i poté zůstalo ještě vycvičené mužstvo odvodního ročníku 1914, měly být postaveny dokonce 7., případně 8. setniny IV. pochodového praporu100), odeslány nejpozději 25.11.101) Díky tomu v listopadu odešly do pole pochodové formace v celkové síle zhruba 1,5násobku běžného početního stavu.102), na východní frontu možná až o 2/3 silnější než normálně103).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 1 celkem 5104)+1105) setnin
IR 2 celkem 6106)+1107) setnin
IR 3 celkem 5108)+1109) setnin
IR 4 celkem 5110)+1111) setnin
IR 5 celkem 5112)+1113) setnin
IR 6 celkem 5114)+2115) setnin
IR 7 celkem 5116)+1117) setnin
IR 8 211 4.12.1914(1 setnina)118)celkem 4+1119) setnin
IR 9 celkem 6120)+1121) setnin
IR 10 celkem 5 setnin122)
IR 12 celkem 5123)+2124) setnin
IR 13 celkem 6125)+2126) setnin
IR 14 celkem 5127)+2128) setnin
IR 15 celkem 5129)+1130) setnin
IR 16 celkem 4+1131) setnin
IR 17 celkem 5132)+1133) setnin
IR 19 celkem 6134)+1135) setnin
IR 20 celkem 5 setnin136)
IR 21 celkem 4+1137) setnin
IR 23 celkem 6138)+2139) setnin
IR 25 celkem 5140)+2141) setnin
IR 26 celkem 6142)+1143) setnin
IR 27 celkem 6 setnin144)
IR 28 2 setniny po 10.11.145), 12.11.1914146) 10.1.1915147)celkem 6148)+1149) setnin
IR 29 celkem 6150)+1151) setnin
IR 30 celkem 6 setnin152)
IR 31 celkem 4+1153) setnin
IR 32 celkem 4+2154) setnin
IR 33 celkem 5155)+2156) setnin
IR 34 celkem 5157)+1158) setnin
IR 35 celkem 5 setnin159)
IR 36 celkem 6 setnin160)
IR 37 celkem 5161)+2162) setnin
IR 38 celkem 4+2163) setnin
IR 39 celkem 6164)+1165) setnin
IR 40 celkem 6166)+1167) setnin
IR 41 celkem 4+2168) setnin
IR 42 celkem 4+1169) setnin
IR 43 celkem 6170)+1171) setnin
IR 44 celkem 6172)+2173) setnin
IR 45 celkem 5 setnin174)
IR 46 celkem 5175)+2176) setnin
IR 47 celkem 6177)+1178) setnin
IR 48 celkem 5179)+2180) setnin
IR 49 771 30.10.1914181)
IR 50 celkem 5182)+2183) setnin
IR 51 celkem 5184)+1185) setnin
IR 52 celkem 5186)+2187) setnin
IR 54 celkem 5 setnin188)
IR 56 celkem 4+1189) setnin
IR 58 celkem 4+2190) setnin
IR 59 celkem 5191)+1192) setnin
IR 60 celkem 5193)+2194) setnin
IR 61 celkem 5195)+2196) setnin
IR 62 celkem 5197)+2198) setnin
IR 63 celkem 5199)+1200) setnin
IR 64 celkem 5201)+2202) setnin
IR 65 celkem 6203)+2204) setnin
IR 66 celkem 4+1205) setnin
IR 67 celkem 5206)+1207) setnin
IR 68 celkem 4+2208) setnin
IR 69 celkem 5209)+2210) setnin
IR 70 celkem 5211)+2212) setnin
IR 71 celkem 6213)+2214) setnin
IR 72 celkem 5215)+2216) setnin
IR 74 celkem 4+1217) setnin
IR 75 2 setniny po 10.11. část 18.11.1914218) celkem 6 setnin219)
IR 76 celkem 5220)+2221) setnin
IR 77 celkem 4+1222) setnin
IR 78 celkem 4+1223) setnin
IR 79 celkem 4+2224) setnin
IR 80 celkem 5225)+1226) setnin
IR 81 26.10.1914227), další dvě setniny po 11.10.228) 3.11.1914229), další dvě setniny po 10.11.230) celkem 6231)+1232) setnin
IR 82 celkem 6233)+2234) setnin
IR 83 celkem 6235)+1236) setnin
IR 84 celkem 5 setnin237)
IR 85 celkem 4+2238) setnin
IR 86 celkem 5239)+2240) setnin
IR 87 celkem 4+1241) setnin
IR 88 cca 1000 19.10.1914242), 26.10.1914243), 2 setniny po 10.11.244) 1.11.1914245), 16.11.1914246) 1.11. dorazil prapor tvořený muži odvodního ročníku 1914247), část co dorazila 16.11. téměř celá tvořena ze staršího mužstva, většinou rekonvalescentů z prvních bojů248); celkem 6249)+1250) setnin
IR 88
IR 89 celkem 6251)+1252) setnin
IR 90 celkem 4+1253) setnin
IR 91 celkem 4+1254) setnin
IR 92 celkem 4+2255) setnin
IR 93 celkem 5256)+1257) setnin
IR 94 celkem 4+2258) setnin
IR 95 celkem 5 setnin259)
IR 96 celkem 6260)+2261) setnin
IR 97 celkem 6 setnin262)
IR 98 celkem 5263)+1264) setnin
IR 99 480+240 16.11.1914(2 setniny), 5.12.1914(1 setnina)265)celkem 6266)+1267) setnin
IR 100 celkem 4+1268) setnin
IR 101 celkem 4+2269) setnin
IR 102 celkem 4+1/2270) setnin
IV/IR 3 240 3.12.1914271)
TKJR 1 13.11.1914(1 setnina)272)
TKJR 2 celkem 5 setnin273)
TKJR 3 4.11.274)
TKJR 4 celkem 5 setnin275)
bhIR 1 celkem 5276)+1277) setnin
bhIR 2 celkem 5 setnin278)
bhIR 3 celkem 5279)+2280) setnin
bhIR 4 celkem 5 setnin281)
III. pochodové prapory
LIR 1 celkem 4 setniny282)
LIR 2 celkem 7 setnin283)
LIR 3 celkem 4 setniny284)
LIR 4 celkem 6 setnin285)
LIR 6 celkem 6 setnin286)
LIR 9 9.11.1914287)celkem 5 setnin288)
LIR 10 7.11.1914289)celkem 5 setnin290)
LIR 11 23.10.1914291)celkem 5 setnin292)
LIR 12 po 11.11.1914293)celkem 5 setnin294)
LIR 13 1030 28.10.1914 3.11.1914295)celkem 4 setniny296)
LIR 14 celkem 5 setnin297)
LIR 15 celkem 5 setnin298)
LIR 16 celkem 5 setnin299)
LIR 17 celkem 4 setniny300)
LIR 18 celkem 4 setniny301)
LIR 19 celkem 4 setniny302)
LIR 20 celkem 5 setnin303)
LIR 21 celkem 4 setniny304)
LIR 22 celkem 4 setniny305)
LIR 25 celkem 4 setniny306)
LIR 26 celkem 5 setnin307)
LIR 27 celkem 5 setnin308)
LIR 28 celkem 4 setniny309)
LIR 29 celkem 4 setniny310)
LIR 30 po 11.11.1914311), celkem 4 setniny 312)
LIR 31 celkem 5 setnin313)
LIR 32 celkem 4 setniny314)
LIR 33 celkem 5 setnin315)
LIR 34 celkem 6 setnin316)
LIR 35 celkem 4 setniny317)
LIR 36 celkem 5 setnin318)
LSchR I celkem 6 setnin319)
LSchR II celkem 4 setniny320)
LSchR III celkem 6 setnin321)

(do IV. pochodových praporů byli už zařazováni běžně náhradní záložníci a zároveň vojáci, kteří na frontě už byli na počátku války322))

V. pochodové prapory (prosinec 1914 / leden 1915)

Původně měly být připraveny k odchodu k 15.12.1914323), poté měly být připraveny k odchodu po částech k 20.12.1914 (1. setniny), 25.12.1914 (2. setniny), resp. 5.1.1915 (3. a 4. setniny). Skládaly se z předčasně odvedených mužů odvodního ročníku 1915.324)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 8 221+??? 28.12.1914(1 setnina), po Novém roce(zbytek)325)
IR 28 28.12.1914326) 1.1.1915327) 23.1.1915328)
IR 49 250+??? 24.12.1914(1 setnina), po Novém roce(zbytek)329)
IR 74 10.12.1914?330)
IR 81 232+???+??? 4.12.1914(1 setnina)331), 26.12.1914(1 setnina)332)
IR 88 3.12.1914333) “Více i méně starší mužstvo a rekonvalescenti”334)
IR 93 3.1.1915335) 10.1.1915336)
IR 99 221+246+??? 24.12.1914(1 setnina), 28.12.1914(1 setnina), po Novém roce(1 setnina)337)
IV/IR 3 232 11.12.1914338)
TKJR 1 22.12.1914(1 setnina), 26.12.1914(1 setnina), 30.12.(1 setnina)339)
TKJR 3 22.12.1914(2 setniny), 5.1.1915(1setnina)340)
IV. pochodové prapory
LIR 13 272+717 21.11.1914(setnina), 18.12.1914(prapor) 25.11.1914(setnina), 26.12.1914(prapor)341)V listopadu odešla jedna pochodová setnina (mimo pořadí)

VI. pochodové prapory (leden 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.1.1915 (1. a 2. setniny), resp. k 30.1.1915 (3. a 4. setnina se štábem). Příchod k jednotkám se tedy očekával okolo 25.1., resp. 5.2.1915342)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 20.1.1915(1 Komp.) 31.1.1915(2 Komp.)343)
TKJR 1 20.1.1915(2 setniny), 26.1.1915(1 setnina)344)
TKJR 3 26.1.1915345)
V. pochodové prapory
LIR 13 256+535 2.1.1915(1 setnina), 16.1.1915(2 setniny) 6.1.1915(setnina), 22.1.1915(2 setniny)346)

VII. pochodové prapory (únor 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 15.2.1915 (štáb a 1. a 2. setnina), resp. k 25.2. (u FJB 20.2.) (3. a 4. setnina). K jejich naplnění bylo nutno u některých pluků provést výměnu mužstva (Standesausgleich), v případě nouze mohly být doplněny nejlépe vycvičenými muži, kteří narukovali 16.1.1915 (tedy už z opakovaných odvodů).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.2.1915(2 Komp.) 3.3.1915(1 Komp.)347)
IR 28 přelom února a března 1915348)
21.2.1915349)
IR 74 10.12.1914?350)
IR 81 421+??? 26.2.1915(2 setniny), 5.3.1915(1 setnina)351)
IR 88 5.3.1915(2 setniny)352)
TKJR 1 20.2.1915(2 setniny), 27.2.1915(1 setnina)353)
TKJR 3 24.2.1915(1 setnina), 10.3.1915(2 setniny)354)
VI. pochodové prapory
LIR 13 444 18.2.1915 23.2.1915355)

VIII. pochodové prapory (březen 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 15.3.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.3.1915356)
IR 28 26.3.1915357)
IR 36 23.3.1915358)
IR 81 19./20.3.1915359)
IR 88 22.3.1915(2 setniny), před 26.3.1915(zbytek)360)
TKJR 1 21.3.1915361) 25.3. pak ještě 2 MGA po 1 důstojníkovi a 36 mužích
TKJR 3 22./24.3.1915362)
VII. pochodové prapory
LIR 13 653 16.3.1915363) 24.3.1915364)Přidělen k LIR 21
LIR 15 25.3.1915365)Přidělen k LIR 2
LIR 28 po 10.3.1915366) před 20.3.1915367)pluk u 24 ITD

IX. pochodové prapory (duben 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 15.4.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 18.4.1915368)
IR 28 21.4.1915369)Rozdělen mezi ostatní jednotky (2 důstojníci a 258 mužů do TKJR 4)
IR 81 15./18.4.1915370)“Zkušení” vojáci vřazeni 15.4., ostatní 18.4.
TKJR 1 16.4.1915371)
TKJR 3 26./27.4.1915372)
TKJR 4 20.4.1915373)
VIII. pochodové prapory
LIR 13 752 8.4.1915 12.4.1915374)

X. pochodové prapory (květen 1915)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.5.1915375)
IR 81 9.5.1915376)
IR 93 20.5.1915377)
TKJR 1 6.5.1915378) Nikoliv k pluku, ale na italskou hranici
TKJR 3 5./6.5.1915379) Nikoliv k pluku, ale na italskou hranici; do pluku asi včleněn 4.8.1915 bei Selc(?)
IX. pochodové prapory
LIR 12 1.5.1915380)
LIR 13 631 30.4.1915 5.5.1915381)

XI. pochodové prapory (červen 1915)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 18.6.1915382)
TKJR 1 16.6.1915383) 26.6. pak ještě Ersatz MGA Transport - 55 mužů
TKJR 3 10.6.1915384)
X. pochodové prapory
LIR 13 747 30.5.1915 13.6.1915385)
LIR 31 17.6.1915386)
LIR 32 nejpozději 13.6.1915387)

XII. pochodové prapory (červenec 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.6.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 15.7.1915388)
IR 28 NEVYSLÁN NEVYSLÁNzůstal u náhr. praporu389)
IR 36 NEVYSLÁN NEVYSLÁNzůstal u náhr. praporu390)
IR 91 27.6.1915 nebo 30.6.1915391) konec července 1915392), 11.7.1915393)včetně Jaroslava Haška
TKJR 1 2 důstojníci, 131 mužů(16 důstojníků, 728 mužů) 30.6.1915(1 setnina), 2.7.(celý prapor)394) Nikoliv k pluku, ale na italskou frontu
TKJR 3 22.7.1915395)
XI. pochodové prapory
LIR 13 733 26.6.1915 27.7.1915396)

XIII. pochodové prapory (srpen 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 15.8.1915397)
IR 28 0 NEPOSTAVEN NEPOSTAVEN 398)
IR 36 0 NEPOSTAVEN NEPOSTAVEN 399)
IR 91 krátce před 24.9.1915400)
TKJR 1 21 důstojníků, 728 mužů 28.7.1915401) 16.7. ještě MGA (1 důstojník, 34 mužů)
TKJR 3 22./24.8.1915402) Plus 28.7. 5. MaKomp
XII. pochodové prapory
LIR 13 759 29.7.1915 15.8.1915403)
LIR 14 17.8.1915404)

XIV. pochodové prapory (září 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.8.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 19.9.1915405)včetně Karla Poláčka
IR 28 zařadit co nejvíc aktivních důstojníků a pokud možno jen mužstvo z Prahy406)
IR 36 0 NEPOSTAVEN NEPOSTAVEN 407)
TKJR 1 23.8.1915408) plus 5. MaKomp
TKJR 3 4.10.1915409)
XIII. pochodové prapory
LIR 12 polovina srpna 1915410)
LIR 13 778 25.8.1915 18.9.1915411)

XV. pochodové prapory (říjen 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.9.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 24.10.1915412)
IR 28 1 setnina zařadit co nejvíc aktivních důstojníků a pokud možno jen mužstvo z Prahy413)
IR 36 0 NEPOSTAVEN NEPOSTAVENA už nebude stavět nikdy414)
TKJR 1 19 důstojníků, 683 mužů 28.9.1915415) plus 5. MaKomp - 3 důstojníci, 126 mužů plus 4.10. transport na severní bojiště 3 důstojníci, 219 mužů (Italové)
TKJR 3 22.10.1915416) Plus 3.10. 5. MaKomp.
XIV. pochodové prapory
LIR 13 764 28.9.1915 16.10.1915417)

XVI. pochodové prapory (listopad 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.10.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.11.1915418)
TKJR 1 1 důstojník, 728 mužů 24.10.1915419) Plus 10.11. transport na severní bojiště - 226 mužů (Italové)
TKJR 3 26.11.1915420) Plus 10.11. transport na severní bojiště
XV. pochodové prapory
LIR 13 725 28.10.1915 22.11.1915421)

XVII. pochodové prapory (prosinec 1915 / leden 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.11.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 5.1.1916422)
IR 28 1 setnina 423)
TKJR 1 23.11.1915424) plus 1.12. transport na severní bojiště
TKJR 3 14./20.1.1916425)
XVI. pochodové prapory
LIR 13 636 24.11.1915 19.1.1916426)

(od 1916 změna periodicity: už ne každý měsíc, ale každých 6 týdnů)

XVIII. pochodové prapory (leden/únor 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 1.1.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 2 setniny 427)
TKJR 1 5.1.1916428) plus 10.1. transport na severní bojiště
TKJR 3 16./18.2.1916429)
XVII. pochodové prapory
LIR 13 618 11.1.1916 29.2.1916430)

(s XVIII. pochodovými prapory na frontu přicházejí první 18letí muži)

XIX. pochodové prapory (únor 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 10.2.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 2 setniny 431)
TKJR 1 11.2.1916432) plus 22.2. transport na severní bojiště
XVIII. pochodové prapory
LIR 13 690 18.2.1916 10.4.1915433)
LIR 28 ?.2.1916434)

XX. pochodové prapory (duben 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.3.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 4 setniny a 1 MGA 435)
TKJR 1 8./10.4.1916436) plus 3.4. transport na severní bojiště; nazývají ho XIX
IX. pochodové prapory
LIR 13nebyl vypraven437)
LIR 14 1.4.1916438)označuje ho jako XVII.

U LIR bylo číslo XX. vynecháno, aby se srovnalo číslování s IR a HIR

XXI. pochodové prapory (květen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 1.5.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 15.5.1916439) plus 16.5. transport na severní bojiště
LIR 13nebyl vypraven440)
LIR 14 29.5.1916441)označuje ho jako XIX.

XXII. pochodové prapory (červen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 15.6.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 7.7.1916442) plus 2.7. transport na severní bojiště - 500 mužů
TKJR 3 27.6.1916443) nazývají ho XX.
LIR 13 451+206 17.6.1916(2 setniny), 23.6.1916(1 setnina) 21.6.1916(2 setniny), 19.7.1916(1 setnina)444)

Mimořádné pochodové prapory (červenec 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 3 2./3.8.1916445) nazývají ho XXI
LIR 12 14.7.1916446)
LIR 13 620 14.7.1916 30.7.1916447)

Zařazovat: uzdravené, muže rčoníků 1872-1897, kteří prodělali aspoň 8 týdnů výcviku, muži ročníku 1898 v Uhersku vůbec v Rakousku jen výjimečně když to nejde jinak, a to ne ty, kteří pracují v zemědělství.448)

XXIII. pochodové prapory (srpen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 10./20./31.8.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 24.8.1916449) plus 27.8. transport na severní bojiště
TKJR 3 23.8.1916450) nazývají ho XXII
LIR 12451) 17.6.1916452)
LIR 13 642 13./21.8.1916 22.9.1916453)

XXIV. pochodové prapory (říjen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 15.9.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 200 5.9.1916454) jenom Italové (takže na sever?)
TKJR 3 13./16.10.1916455) nazývají ho XXIII
LIR 13 621 3.10.1916 21.11.1916456)

XXV. pochodové prapory (listopad 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.10.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 24.10.1916457)
TKJR 3 nebyl vyslán458) nazývají ho XXIV
LIR 13 621 9.11.1916 12.1.1917459)

XXVI. pochodové prapory (prosinec 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 15.12.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 29.12.1916460) plus 11.1.1917 posila MGA
TKJR 3 21.12.1916(polovina), 11.1.1917(polovina)461)

|

LIR 13 nebyl vypraven462)

XXVII. pochodové prapory (leden 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.2.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 3.2.1917463) plus 14.1.1917 transport na severní bojiště a 24.2. posila MGA

XXVIII. pochodové prapory (březen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 15.3.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 21.3.1917464) plus 24.3.1917 posily MGA
TKJR 3 12.3.1917465) nazývají ho XXVI

XXIX. pochodové prapory (květen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.5.1917 (1. série), resp. 1.6.1917 (2. série).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 7.5.1917(1 setnina), 7.6. (1 setnina)466) plus 15.5.1917 transport na severní bojiště
TKJR 3 24.4.1917467) nazývají ho XXVII

XXX. pochodové prapory (červen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 15.6.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 18.6.1917(1 setnina), 7.6. (1 setnina)468)

|

TKJR 3 8.5.1917(1 setnina), 2.7. (1 setnina)469)

|

XXXI. pochodové prapory (červenec 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 20.-25.7.1917.

XXXII. pochodové prapory (srpen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k cca 25.8.1917.

XXXIII. pochodové prapory (říjen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 25.9.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 3.10.1917(2 setniny), 7.6. (1 setnina)470) plus 6.10.1917 jedna setnina na severní bojiště
TKJR 3 29.7.1917(1 setnina), 6.9.1917 (1 setnina)471) nazývají ho XXIX

XXXIV. pochodové prapory (listopad 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.11.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 6 důstojníků, 205 mužů 24.11.1917(2 setniny)472)

XXXV. pochodové prapory (prosinec 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.12.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 105 mužů + 3 důstojníci, 102 mužů 21.11.1917(1 setnina), 10.12. (1 setnina)473) plus 10.12.1917 transport na severní bojiště(2 setniny) - 6 důstojníků, 206 mužů

XXXVI. pochodové prapory (leden 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 4.1.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 17 důstojníků, 407 mužů 17.1.1917(4 setniny)474)

XXXVII. pochodové prapory (únor 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 1.2.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 101 mužů + 6 důstojníků, 305 mužů 19.2.1918(1 setnina), 22.2. (3 setniny)475)
TKJR 3 20.2.1918476)

XXXVIII. pochodové prapory (březen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 5.3.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 102 mužů 24.3.1918(1 setnina)477)
TKJR 3 9.3.1918(1 setnina), 10.4.1918 (2 setniny)478)

XXXIX. pochodové prapory (duben 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 10.4.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 32 důstojníci, 100 mužů po 19.4.?479)

XL. pochodové prapory (květen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 6.5.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 14 důstojníci, 203 mužů + ??? 15.5.1918(2 setniny), 24.5.(4 setniny)480)
TKJR 3 2 důstojníci, 63 mužů 18.5.1918(1 setnina)481) Označují ho jako XXXVII

XLI. pochodové prapory (červen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 10.6.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 11 důstojník, 102 mužů + 2 důstojníci, 102 mužů 1.7.1918(1 setnina), 4.7.(1 setnina)482)
TKJR 3 15.6.1918(1 setnina)483) Označují ho jako XXXVIII

XLII. pochodové prapory (červenec 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka

XLIII. pochodové prapory (srpen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 6.8.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 101 mužů + 2 důstojníci, 102 mužů + 2 důstojníci, 101 mužů + 2 důstojníci, 102 mužů 20.8.1918(1 setnina), 3.9.(1 setnina), 6.9.(1 setnina), 13.9.(1 setnina)484)
TKJR 3 16.8.1918(1 setnina)485)

XLIV. pochodové prapory (září 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 6.9.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 3 30.9.1918486)

XLV. pochodové prapory (říjen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 26.10.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
1) , 2) , 3) , 4)
OULK 4
5)
OULK 4, str. 790
6)
OULK 7, str. 32
7)
OeStA-Manuscript-Carnegie-Die Ö-U Armee im WK
8) , 11) , 13)
OeStA - 4. ITD
9) , 28) , 59) , 328) , 348)
Fučík: Osmadvacátníci
10)
VL IR 28, KA Wien
12) , 67) , 332)
IR 81
14) , 39) , 71) , 272) , 339) , 344) , 353) , 361) , 371) , 378) , 383) , 394) , 401) , 408) , 415) , 419) , 424) , 428) , 432) , 436) , 439) , 442) , 449) , 454) , 457) , 460) , 463) , 464) , 466) , 468) , 470) , 472) , 473) , 474) , 475) , 477) , 480) , 482) , 484)
deník EBaonu TKJR, Tyroler archiv
15) , 40) , 72) , 274) , 340) , 345) , 354) , 362) , 372) , 379) , 384) , 395) , 402) , 409) , 416) , 420) , 425) , 429) , 443) , 445) , 450) , 455) , 458) , 461) , 465) , 467) , 469) , 471) , 476) , 478) , 479) , 481) , 483) , 485) , 486)
Marschformationen TKJR 3, Tyroler archiv
16) , 18) , 20) , 21) , 50)
AOK OpA Kt. 1
17)
OeStA-AOK-OpA, Kt. 2
19)
OeStA-AOK-OpA, Kt. 3
22) , 55)
podle početních stavů
23) , 38)
OeStA, 4. ITD
24) , 25) , 26) , 30) , 36) , 37) , 41) , 42) , 43) , 44) , 45) , 46) , 47) , 54) , 57) , 58) , 60) , 62) , 64) , 65) , 66) , 68) , 75) , 76) , 77) , 78) , 80) , 81) , 82) , 85) , 86) , 87) , 88) , 89) , 90) , 93) , 95) , 96) , 99) , 100) , 323)
AOK, Kt. 5
27)
Pazdera: Češi v první světové válce. Pokus o vymezení válečného prožitku českých vojáků rakousko-uherské armády …
29) , 61) , 146) , 243) , 330) , 350) , 392) , 400)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce
31) , 32) , 34) , 35)
OeStA-AOK, Kt. 2
33)
IR 81, podle početních stavů
48) , 295) , 341) , 346) , 355) , 363) , 374) , 381) , 385) , 396) , 403) , 411) , 417) , 421) , 426) , 430) , 433) , 437) , 440) , 444) , 447) , 453) , 456) , 459) , 462)
Zeměbranci z Hané…
49)
Pavel Vondrášek, LIR 28
51) , 102)
Klose: Die Ö-U Armee im Weltkrieg…
52) , 101) , 103) , 107) , 111) , 113) , 115) , 117) , 121) , 124) , 126) , 128) , 130) , 131) , 133) , 135) , 137) , 139) , 141) , 143) , 149) , 151) , 153) , 154) , 156) , 158) , 162) , 163) , 165) , 167) , 168) , 169) , 171) , 173) , 176) , 178) , 180) , 183) , 185) , 187) , 189) , 190) , 192) , 194) , 196) , 198) , 200) , 202) , 204) , 205) , 207) , 208) , 210) , 212) , 214) , 216) , 217) , 221) , 222) , 223) , 224) , 226) , 232) , 234) , 236) , 238) , 240) , 241) , 250) , 252) , 253) , 254) , 255) , 257) , 258) , 261) , 264) , 267) , 268) , 269) , 270) , 277) , 280)
AOK, Kt. 7
53) , 97)
AOK-OpA, Kt. 3
56) , 63) , 69) , 70) , 118) , 181) , 265) , 271) , 325) , 329) , 337) , 338)
OeStA 4. ITD
73) , 74)
AOK, Kt. 5, hlášení 4. EAK z 20.10.
79)
AOK, Kt. 5, hlášení 4. EAK z 19.10.
83) , 84) , 92) , 104) , 106) , 108) , 110) , 112) , 114) , 116) , 120) , 122) , 123) , 125) , 127) , 129) , 132) , 134) , 136) , 138) , 140) , 142) , 144) , 145) , 148) , 150) , 152) , 155) , 157) , 159) , 160) , 161) , 164) , 166) , 170) , 172) , 174) , 175) , 177) , 179) , 182) , 184) , 186) , 188) , 191) , 193) , 195) , 197) , 199) , 201) , 203) , 206) , 209) , 211) , 213) , 215) , 219) , 220) , 225) , 228) , 230) , 231) , 233) , 235) , 237) , 239) , 244) , 249) , 251) , 256) , 259) , 260) , 262) , 263) , 266) , 273) , 275) , 276) , 278) , 279) , 281) , 282) , 283) , 284) , 285) , 286) , 287) , 288) , 289) , 290) , 291) , 292) , 293) , 294) , 296) , 297) , 298) , 299) , 300) , 301) , 302) , 303) , 304) , 305) , 306) , 307) , 308) , 309) , 310) , 311) , 312) , 313) , 314) , 315) , 316) , 317) , 318) , 319) , 320) , 321)
AOK, Kt. 6
91)
Vzpomínky Josefa Maříka, Křečovické listy 20/2007, via PV
94)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29
98)
AOK, Kt. 5; není zřejmé, zda to je ta jedna setnina co měla jít na Balkán, a nebo zda to je setnina NAVÍC a tedy šly dvě
105) , 109)
AOK, kt. 7
119)
AOK, Kt 7
147)
Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat
218)
OeStA: Verlustlisty IR 75 - poznámka
227)
vzpomínky E. Russwurma
229)
IR 81, vzpomínky E. Russwurma
242) , 245) , 246) , 247) , 248) , 333) , 334)
Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě
322)
Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat
324)
To vyplývá z rozkazu odkazovaného výše, který předpokládal, že odvodní ročník 1914 bude prakticky kompletně využit k postavení IV. pochodových praporů
326)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce; Rada, Karel: Vzpomínky
327)
Rada, Karel: Vzpomínky
331)
IR 81, OeStA 4. ITD
335) , 336)
Začal, Josef: Památník
342)
KA-NFA-DK-1020-17 ITD, Jänner-Februar 1915 - sdělení sboru divizi o pochodových formacích z 7.1.1915
343) , 347) , 356) , 368) , 375) , 382) , 388) , 397) , 405) , 412) , 418) , 422)
Válečný deník IR 18
349)
Kunz: Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 95
351)
IR 81 - 21 LITD
352)
21 LITD
357)
Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat; Kunz: Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 128
358)
Glód, Bogusław: Czesi u Sękowej
359)
IR 81, vzpomínky E- Russwurma
360)
OeStA 21. LITD, X. Korps
364) , 365)
Dějiny LIR 21
366)
dopis Václava Šlajse, via M.Š.
367)
Dokumenty 2. pěší divize
369) , 373)
Feldakten TKJR 4, Tyroler archiv
370) , 376)
IR 81 - Kypr
377)
Začal: Památník
380) , 452)
Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013
386) , 387)
Urbański: Die Geschichte der k.k. Schützendivision 46; neuvádí číslo praporu
389) , 390) , 398) , 399) , 406) , 407) , 413) , 414) , 423) , 427) , 431) , 435) , 448)
TKJR 2, Tyroler archiv
404) , 438) , 441)
Kasalý: Paměti
410)
Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013; překlepem však uvádí “polovina července”, srpen vyplývá pouze z kontextu
434)
Vzpomínky Františka Marka
446)
kmenový list Wenzel Bárta via David Říha
451)
tohle by měl být asi spíš XII.
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: 2024/02/13 20:43 by signumbelli1914